APPELEZ-NOUS NL

Disclaimer / Gebruiksvoorwaarden

Deze website, respectievelijk (www.)immoholiday.be, wordt beheerd door de naamloze vennootschap Immo Holiday, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het adres Zeedijk-Heist 212 te 8301 Knokke-Heist (België). De onderneming heeft het BTW-nummer BE0477.723.911

Uw gebruik van deze website, houdt in dat U de volgende gebruiksvoorwaarden integraal en onherroepelijk aanvaardt. Immo Holiday NV behoudt zich het recht om deze voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Wij raden U dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de Immo Holiday-site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

In onze rubrieken te koop, vakantie en te huur informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u ter informatie aangeboden. Wij kunnen u niet garanderen dat de informatie nauwkeurig, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op een professioneel adviseur (expert, architect, advocaat, notaris, fiscalist of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de Immo Holiday-site betrouwbare en actuele vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Immo Holiday kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de Immo Holiday-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot deze site of een gedeelte ervan voor elke natuurlijke- of rechtspersoon : die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden, die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten, die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden, die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden. Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Intellectuele Rechten

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, knoppen, HTML-code, database en pictogrammen, is de intellectuele eigendom van Immo Holiday NV, tenzij anders vermed. Zij zijn beschermd via de rechten op intellectuele eigendom, zoals auteursrechten en de rechten van de producent van een database.

De vormgeving van deze website (plan, keuze en schikking, organisatie van de gegevens,...) is beschermd door het wettelijk beleid met betrekking tot auteursrechten. Immo Holiday NV verbiedt het gebruik van een deel van een tekst, de volledige website of van kwalitatief of kwantitatief substantiële stukken. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de juridische bescherming van databases (omgezet in de Europese richtlijn nr. 96/9/EC) bepaalt dat inbreuk op deze rechten voorwerp is van straffen, gaande tot €500.000 geldboete en, ingeval van herhaling, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document verleent Immo Holiday NV de gebruiker van de site een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op elk ogenblik zonder reden herroepbare licentie om de inhoud van de website op een computer te openen, weer te geven en te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. De gebruiker mag ook een kopie van de inhoud die op de site wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik afdrukken, op voorwaarde dat hij de inhoud van de site op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en oorsprong van de site behoudt. Reproductie is bijgevolg uitsluitend toegelaten voor persoonlijk gebruik en als persoonlijke kopie in de zin van de wet op auteursrechten.

Bepaalde namen, kenmerken, en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van Immo Holiday NV of van hun respectieve eigenaars. Tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toelating van de licentiehouders, waaronder Immo Holiday NV, is elk gebruik van namen, merken en logo's en/of het ongeoorloofde gebruik van gelijksoortige tekens, verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van een van de beschermde elementen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immo Holiday NV. Elk verzoek in dit verband kan gericht worden aan info@immoholiday.be. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de site is strikt verboden.

Tenzij door uitdrukkelijke weigering die niet moet worden gerechtvaardigd, is het maken van een hyperlink naar de startpagina van de site op het adres: www.immoholiday.be of immoholiday.be toegelaten. Elke hyperlink naar een pagina binnen de site is dus verboden, tenzij uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Immo Holiday NV.

Aansprakelijkheid

In geen enkel geval kan Immo Holiday NV verantwoordelijk gehouden worden tegenover bezoekers van deze website voor klachten of rechtsvorderingen die tegen deze laatsten zouden worden aangespannen door een derde die zou beweren dat het gebruik van eender welk element van de inhoud van deze website of een van de producten of diensten die deze website aanbiedt, inbreuk zou plegen op een van zijn intellectuele rechten.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Immo Holiday NV is onderworpen aan de deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars(BIV), gevestigd op het adres Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel (België). Het BIV vormt de toezichthoudende autoriteit op het reglement van plichtenleer (KB 27 sept 2006).

VOUS CHERCHEZ QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL ?

Faites-nous savoir ce que vous recherchez.

Ce site web utilise des cookies pour vous offrir une bonne expérience de navigation.

Il s'agit des cookies essentiels au fonctionnement du site, ainsi que d'autres cookies utilisés uniquement à des fins de statistiques anonymes, de paramétrage du confort ou d'affichage de contenus personnalisés. Vous pouvez décider des catégories que vous souhaitez autoriser. Veuillez noter qu'en fonction de vos paramètres, il se peut que certaines fonctionnalités du site ne soient pas disponibles.

Ce site web utilise des cookies pour vous offrir une bonne expérience de navigation.

Il s'agit des cookies essentiels au fonctionnement du site, ainsi que d'autres cookies utilisés uniquement à des fins de statistiques anonymes, de paramétrage du confort ou d'affichage de contenus personnalisés. Vous pouvez décider des catégories que vous souhaitez autoriser. Veuillez noter qu'en fonction de vos paramètres, il se peut que certaines fonctionnalités du site ne soient pas disponibles.

Vos préférences en matière de cookies ont été enregistrées.